top of page
Search
  • alison3878

2021-Teška Nova godina/Тешка Нова година/Difficult NY

Updated: Jan 7, 2021

Vera u Boga i čitanje Njegove Reči, Biblija može pomoći. Вера у Бога и читање Његове Речи, Библија може помоћи.

Faith in God and reading His Word, The Bible can help.

Prolazimo kroz teška vremena koja mogu izazvati brigu i anksioznost. Vera u Boga i čitanje Njegove Reči, Biblija može pomoći. Проживљавамо тешка времена која могу изазвати бригу и анксиозност. Вера у Бога може нам пружити одређену помоћ и утеху.


POVERENJE u Boga koji je u celoj svojoj Reči Bibliji rekao da će se Isus Hristos (Sin Božiji i Sin Čovečiji) u budućnosti vratiti na Zemlju da bi uspostavio večno Carstvo Božije na ovoj zemlji, kako je detaljno opisano u Luki 21 stih 25-28.

ПОВЕРЕЊЕ у Бога који је у целој својој Речи Библији рекао да ће се Исус Христос (Син Божији и Син Човечији) у будућности вратити на Земљу да би успоставио вечно Царство Божије на овој земљи, како је детаљно описано у Луки 21 стих 25-28.

I biće znaci u suncu i u mjesecu i u zvijezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti. I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.


NADA večnog života u svetu bez suza, tuge ili patnje - ovo obećanje za sve nacionalnosti ljudi koji su mu se obratili i koji će postati besmrtni možemo pronaći u Otkrivenju 21, stih 4.

НАДА вечног живота у свету без суза, туге или патње - ово обећање за све националности људи који су му се обратили и који ће постати бесмртни можемо пронаћи у Откривењу 21, стих 4.

I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.


OPROŠTENJE greha - ovo je ponuda koja se pruža svima jer je Hristos umro za naše grehe; Bog je dao svog sina jedinca, koji je bio razapet na križ, ali nije mogao ostati mrtav, jer je bio bezgrešan uprkos tome što je imao našu ljudsku prirodu. Učinio je to za svakog od nas. Dokaz za to mogu se naći u 2. Korinćanima 5 stih 21.

ОПРОШТЕЊЕ греха - ово је понуда која се пружа свима јер је Христос умро за наше грехе; Бог је дао свог сина јединца, који је био разапет на криж, али није могао остати мртав, јер је био безгрешан упркос томе што је имао нашу људску природу. Учинио је то за сваког од нас. Доказ за то могу се наћи у 2. Коринћанима 5 стих 21.

Njega, koji nije poznao grijeha, učini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Božja u njemu.

1. Петрова 1. стихови 18-19 / 1. Petrova 1. stihovi 18-19

Znajući, da nijeste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom iz grješnoga svojega življenja, koje vam je predano od otaca, Nego skupocjenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjet,


Od nas se traži da se pokajemo za svoje neprestane grehe neprekidnim deljenjem hleba i vina sa drugim vernicima u znak sećanja na ovaj događaj u Luki 22 stihovima 19-20.

Од нас се тражи да се покајемо за своје непрестане грехе непрекидним дељењем хлеба и вина са другим верницима у знак сећања на овај догађај у Луки 22 стиховима 19-20.

19 I uze hleb, zahvali se i polomi ga, pa im dade govoreći: „Ovo je telo moje dato za vas; učinite ovo u znak sećanja na mene. “20 Na isti način, posle večere uzeo je pehar, govoreći:„ Ova čaša je novi zavet u mojoj krvi, koji se za vas proliva.


BOG IMA KONTROLU - ovo nam daje mir uma, smanjujući strah i brigu. Danilo 4, stih 17 pokazuje kako Bog čak i kontroliše, utičući na vlade ovog sveta, u svako doba.

БОГ ИМА КОНТРОЛУ - ово нам даје мир ума, смањујући страх и бригу. Данило 4, стих 17 показује како Бог чак и контролише, утичући на владе овог света, у свако доба.

Odluku najavljuju glasnici, sveti izjavljuju presudu, kako bi živi mogli znati da je Svevišnji suveren nad svim kraljevstvima na zemlji i da ih bilo kome koga želi i postavi nad njih najniže ljude


IMATI CILJ u životu - pokušaj da budemo sličniji Bogu i Njegovom sinu, Isusu Hristu, daje nam nešto čemu težimo. Neka uputstva koja treba da sledimo mogu se naći u Galatima 5 stih 22-25.

ИМАТИ ЦИЉ у животу - покушај да будемо сличнији Богу и Његовом сину, Исусу Христу, даје нам нешто чему тежимо. Нека упутства која треба да следимо могу се наћи у Галатима 5 стих 22-25.

22 Ali plod Duha je ljubav, radost, mir, tolerancija, dobrota, dobrota, vernost, 23 blagost i samokontrola. Protiv takvih stvari nema zakona. 24 Oni koji pripadaju Hristu Isusu razapeli su telo sa njegovim strastima i željama. 25 Budući da živimo po Duhu, držimo se koraka sa Duhom.


BITI DEO BOŽJE PORODICE sada, gde možemo deliti prijateljstvo i druženje sa drugim vernicima, veliki je blagoslov i pruža podršku i ohrabrenje kroz tužna i srećna vremena.

Da bismo bili deo ovih obećanja i spremni za Božje Kraljevstvo na ovoj zemlji, moramo činiti ono što je Bog tražio - neprestano povećavati naše razumevanje Njegove poruke u Bibliji (i Starom i Novom zavetu) i činiti ono što je Bog tražio - biti kršteni , pokušajte da manje grešite, lomite hleb i pijte vino, molite se Bogu i pomažite drugima na isti način, gledajući znakove Isusovog drugog dolaska.

БИТИ ДЕО БОЖЈЕ ПОРОДИЦЕ сада, где можемо делити пријатељство и дружење са другим верницима, велики је благослов и пружа подршку и охрабрење кроз тужна и срећна времена.

Да бисмо били део ових обећања и спремни за Божје Краљевство на овој земљи, морамо чинити оно што је Бог тражио - непрестано повећавати наше разумевање Његове поруке у Библији (и Старом и Новом завету) и чинити оно што је Бог тражио - бити крштени , покушајте да мање грешите, ломите хлеб и пијте вино, молите се Богу и помажите другима на исти начин, гледајући знакове Исусовог другог доласка.


Oni koji žele da budu deo Božjih obećanja, okupljaju se na ovaj način, gradeći ljudsku crkvu sledbenika, otkako je Isus bio na zemlji pre 2000 godina - pročitajte o tome u Delima apostolskim 2. stih 42.

Они који желе да буду део Божјих обећања, окупљају се на овај начин, градећи људску цркву следбеника, откако је Исус био на земљи пре 2000 година - прочитајте о томе у Делима апостолским 2. стих 42.

A bili su postojani u nauci apostoli, u zajednici, u lomljenju kruha i u molitvama.

И 1. Коринћанима 3 стих 9

I 1. Korinćanima 3 stih 9 - Jer mi smo Božji pomagači, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.


Ako želite da saznate više o biblijskoj poruci, kontaktirajte nas: www.cbm4yu.com

Ако желите да сазнате више о библијској поруци, контактирајте нас. www.cbm4yu.com


Takođe možete da se pretplatite na BESPLATNI časopis koji objavljuju Christadelphians da biste podstakli proučavanje Biblije kao bogova nadahnute poruke čovečanstvu

Такође можете да се претплатите на БЕСПЛАТНИ часопис који објављују Цхристаделпхианс да бисте подстакли проучавање Библије као богова надахнуте поруке човечанству

Faith in God and reading His Word, The Bible can help.

We are living through some difficult times which can cause worry and anxiety. Faith in God can provide some help and comfort with this.


TRUST in God who has said throughout his Word the Bible, that Jesus Christ (Son of God and Son of Man) will return to the Earth in the future, to set up an everlasting Kingdom of God on this earth as detailed in Luke 21 verses 25-28.

HOPE of everlasting life in a world with no tears, sadness or suffering – we can find this promise for all nationalities of people who have turned to him, who will be made immortal, in Revelation 21 verse 4.

FORGIVENESS of sins – this is an offer extended to everyone because Christ died for our sins; God gave his only son, who was crucified but could not stay dead, as he was sinless despite having our human nature. He did it for each of us. Evidence of this can be found in 2 Corinthians 5 verse 21. and 1 Peter 1 verse 18-19.

We are asked to repent of our ongoing sins by continuously sharing bread and wine with other believers in memory of this event in Luke 22 verses 19-20.

GOD IS IN CONTROL – this gives us peace of mind now, reducing fear and worry. Daniel 4 verse 17 shows how God is in control, influencing governments of this world, at all times.

HAVING A GOAL in life – trying to be more like God and His son, Jesus Christ, gives us something to aim for. Some instructions for us to follow can be found in Galatians 5 verse 22-25.

BEING PART OF GOD’S FAMILY now, where we can share friendship and fellowship with other believers is a great blessing and provides support and encouragement through sad and happy times.

To be part of these promises and ready for Gods Kingdom on this earth, we need to do what God has asked - keep increasing our understanding of His message in the Bible (both Old and New Testament) and do as God has asked – be baptised, try to sin less, break bread & drink wine, pray to God and help others in the same ways, watching the signs of Jesus’s second coming.

Those who want to be part of God’s promises have been meeting together in this way, building a human church of followers, since Jesus was on the earth 2000 years ago – read about it in Acts 2 verse 42 and I Corinthians 3 verse 9

If you want to find out more about the message of the Bible, please get in touch.

You can also subscribe to a FREE magazine published by the Christadelphians to encourage study of the Bible as God’s inspired message to mankind


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page