top of page
Search
  • alison3878

Duhovna lična zaštitna oprema (LZO) / Духовна лична заштитна опрема (ЛЗО) /Spiritual PPE

Updated: May 20, 2020

Kejti radi kao medicinska sestra u Velsu u Velikoj Britaniji.

Dok stavljam ličnu zaštitnu opremu, da bih videla pacijenta koji je na operaciji, često razmišljam o duhovna LZO koju je Bog preporučio.

Na poslu nosim ličnu zaštitu kako bih zaštitio pacijente od nevidljivog virusa. Izgleda da nas stalno bombardiraju sa vestima o tome ko je dobio virus, šta obući da bismo se zaštitili, kada nositi ovu zaštitu i zašto je moramo nositi. Neverovatno sam zahvalna što imam na raspolaganju potrebnu opremu.


Bog je u svojoj reči, u Bibliji preporučio da se odenemo u nevidljivu zaštitu. Ovo neće zaštititi od fizičkih virusa, ali će nas zaštititi, naše srce i um ako pokušamo i primenjujemo ga svaki dan. Božiji LZO opisan je u Poslanici efežanima 6. glava kao oklop, koji se sastoji od više delova.

Kao prvo tu je pojas istine čime se "bedra opašavaju". To daje čovjeku moralnu hrabrost da se izbori za ono što je ispravno i da se suprotstavi onome što nije u redu.

Oklop pravde predstavlja jako srce, koje ohrabruje da se bude pravičan, iskren i pravedan.

Bog predlaže da naša stopala budu odevena u „pripravu jevanđelja mira” koje nas priprema da se suočimo čvrstog stopala s neprijateljem.

Štit vere se najviše isprobava; mora se nositi da bi se zaštitili od „raspaljenih strela” i udarcima u našu veru.

"Kaciga spašavanja" će pomoći u održavanju naših prioriteta u redu; spašenje bi uvek trebalo da bude na umu nosiocu kao prvo.

Napokon, "mač duhovni" koji je Božija reč, je suštinski potreban.

Iako su fizički LZO-ovi na poslu su trenutno neophodni i nezamenljivi, svakodnevno možemo primjenjivati i Božji LZO.

Ako se oslanjamo na ovaj duhovni LZO, on neće zaštititi samo nas nego i druge – jer će naš govor i ponašanje s tim biti usklađeni.

Bog može pružiti utočište i zaštitu u vremenima nevolje ako u njega verujemo.


Кејти ради као медицинска сестра у Велсу у Великој Британији.

Док стављам личну заштитну опрему, да бих видела пацијента који је на операцији, често размишљам о духовној ЛЗО коју је Бог препоручио.

На послу носим личну заштиту како бих заштитио пацијенте од невидљивог вируса. Изгледа да нас стално бомбардирају са вестима о томе ко је добио вирус, шта обући да бисмо се заштитили, када носити ову заштиту и зашто је морамо носити. Невероватно сам захвална што имам на располагању потребну опрему.

Бог је у својој речи, у Библији препоручио да се оденемо у невидљиву заштиту. Ово неће заштитити од физичких вируса, али ће нас заштитити, наше срце и ум ако покушамо и примењујемо га сваки дан. Божији ЛЗО описан је у Посланици ефежанима 6. глава као оклоп, који се састоји од више делова.

Као прво ту је појас истине чиме се "бедра опашавају". То даје човјеку моралну храброст да се избори за оно што је исправно и да се супротстави ономе што није у реду.

Оклоп правде представља јако срце, које охрабрује да се буде правичан, искрен и праведан.

Бог предлаже да наша стопала буду одевена у „приправу јеванђеља мира” које нас припрема да се суочимо чврстог стопала с непријатељем.

Штит вере се највише испробава; мора се носити да би се заштитили од „распаљених стрела” и ударцима у нашу веру.

"Кацига спашавања" ће помоћи у одржавању наших приоритета у реду; спашење би увек требало да буде на уму носиоцу као прво.

Напокон, "мач духовни" који је Божија реч, је суштински потребан.

Иако су физички ЛЗO-ови на послу су тренутно неопходни и незаменљиви, свакодневно можемо примјењивати и Божји ЛЗО.

Ако се ослањамо на овај духовни ЛЗО, он неће заштитити само нас него и друге – јер ће наш говор и понашање с тим бити усклађени.

Бог може пружити уточиште и заштиту у временима невоље ако у њега верујемо.


Кејти ради као медицинска сестра у Велсу у Великој Британији.

Док стављам личну заштитну опрему, да бих видела пацијента који је на операцији, често размишљам о духовној личној заштити (ДЛЗ) коју је Бог препоручио.

На послу носим личну заштиту како бих заштитио пацијенте од невидљивог вируса. Изгледа да нас стално бомбардирају са вестима о томе ко је добио вирус, шта обући да бисмо се заштитили, када носити ову заштиту и зашто је морамо носити. Невероватно сам захвална што имам на располагању потребну опрему.

Бог је у својој речи, у Библији препоручио да се оденемо у невидљиву заштиту. Ово неће заштитити од физичких вируса, али ће нас заштитити, наше срце и ум ако покушамо и примењујемо га сваки дан. Божији ЛЗO описан је у Посланици ефежанима 6. глава као оклоп, који се састоји од више делова.

Као прво ту је појас истине чиме се "бедра опашавају". То даје човјеку моралну храброст да се избори за оно што је исправно и да се супротстави ономе што није у реду.

Оклоп правде представља јако срце, које охрабрује да се буде правичан, искрен и праведан.

Бог предлаже да наша стопала буду одевена у „приправу јеванђеља мира” које нас припрема да се суочимо чврстог стопала с непријатељем.

Штит вере се највише испробава; мора се носити да би се заштитили од „распаљених стрела” и ударцима у нашу веру.

"Кацига спашавања" ће помоћи у одржавању наших приоритета у реду; спашење би увек требало да буде на уму носиоцу као прво.

Напокон, "мач духовни" који је Божија реч, је суштински потребан.

Иако су физички ДЛЗ-ови на послу су тренутно неопходни и незаменљиви, свакодневно можемо примјењивати и Божји ДЛЗ.

Ако се ослањамо на овај духовни ДЛЗ, он неће заштитити само нас него и друге – јер ће наш говор и понашање с тим бити усклађени.

Бог може пружити уточиште и заштиту у временима невоље ако у њега верујемо.


Katie works as a Practice Nurse in a doctors surgery in Wales, UK.

While putting on my Personal Protection Equipment (PPE) to see a patient in the surgery, I often reflect on the spiritual PPE recommended by God.

At work, I wear PPE to protect patients from an ‘invisible’ virus. We seem to be constantly bombarded with headline news about who has got the virus, what to wear to protect ourselves, when to wear this protection and why we need to wear it! I am incredibly thankful that I have the necessary provision available.

God recommends in His word the Bible that we clothe ourselves with a form of ‘invisible’ protection. This will not protect against physical viruses but will protect our hearts and minds if we try and apply it each day. God’s PPE is described in Ephesians 6 as armour, consisting of several parts.

First is the belt of truth, which gives the wearer the moral courage to stand up for what is right and stand against that which is wrong.

A breastplate of righteousness represents an upright heart, which encourages the wearer to be righteous, honest and just.

God suggests that our feet should be clad with the Gospel of Peace, which prepares us to face the enemy with firm-footed stability.

A shield of faith is tested the most; it must be worn to protect against ‘flaming arrows’ and knocks to faith.

The helmet of salvation will help keep priorities in order; salvation should always be at the forefront of the wearers’ mind.

Finally, the sword of the spirit, representing the Word of God, is essential.

While the physical PPE provided at work is currently necessary and fundamental, we can daily apply God’s PPE.

If we put on this spiritual PPE, it will not only protect ourselves but others - as our speech and behaviour will be tempered accordingly.

God can provide refuge and protection in times of trouble if we put our trust in Him.10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page