top of page
Search
  • alison3878

Nada posle koronavirusa! Нада после коронавируса!

Gde god pogledamo u vestima, naslovi su o COVID-19-u, o Coronavirusu. Čini se da se ova infekcija širi lako, a mere koje su vlasti poduzele (neke od njih su i drastične) su malo delovale da zaustave virus u mnogim zemljama. Naučnici rade punom snagom kako bi pronašli cepivo; već preopterećene bolnice imaju još veći izazov za lečenje pacijenata, a vlade se bore s akcijskim planovima za smanjenje širenja bolesti. Situacija nije još panična – iako ponašanje u nekim supermarketima sugeriše to – ali postoji briga i zabrinutost.


Где год погледамо у вестима, наслови су о ЦОВИД-19-у, о Цоронавирусу. Чини се да се ова инфекција шири лако, а мере које су власти подузеле (неке од њих су и драстичне) су мало деловале да зауставе вирус у многим земљама. Научници раде пуном снагом како би пронашли цепиво; већ преоптерећене болнице имају још већи изазов за лечење пацијената, а владе се боре с акцијским плановима за смањење ширења болести. Ситуација није још панична – иако понашање у неким супермаркетима сугерише то – али постоји брига и забринутост.


Bog je iz milosti dao zakon Mojsiju još pre 3500 godina radi zaštite od zaraznih bolesti. Taj zakon je sadržao i razdvajanje čistih i nečistih životinja (Levitski zakonik 11). Kao što je i ebola, koronavirus je počeo da se širi od šišmiša, ali ovog puta, koliko su to naučnici utvrdili neko je pojeo jednog ljuskavca, koji je bio zaražen ujedom šišmiša.


Бог је из милости дао закон Мојсију још пре 3500 година ради заштите од заразних болести. Тај закон је садржао и раздвајање чистих и нечистих животиња (Левитски законик 11). Као што је и ебола, коронавирус је почело да се шири од шишмиша, али овог пута, колико су то научници утврдили неко је појео једног љускавца, који је био заражен уједом шишмиша..


Loši higijenski uslovi su odgovorne je za njegovo brzo širenje. Nasuprot tome, u Bibliji se pranje i ispiranje se iznova i iznova spominju (Levitski zakonik 11: 24-38), zajedno sa merama karantenskim za one koji obolevaju. Trenutna epidemija posledica je toga što su se ljudi oglušili Božjih zakona. Sada, naravno, vlasti i zdravstvene ustanove, pozivaju ljude da operu ruke, jer je to ključ za smanjenje zaraze.


Лоши хигијенски услови су одговорне је за његово брѕо ширење. Насупрот томе, у Библији се прање и испирање се изнова и изнова спомињу (Левитски законик 11: 24-38), заједно са мерама карантенским за оне који оболевају. Тренутна епидемија последица је тога што су се људи оглушили Божјих закона. Сада, наравно, власти и здравствене установе, позивају људе да оперу руке, јер је то кључ за смањење заразе.


(U svemu ovome ima i duhovnih lekcija, naravno, jer smo svi mi 'nečisti' i potrebno je nas oprati od greha - vidi Psalam 51: 7; Jovanovo Jevanđelje 13: 8; Poslanica Efežanima 5: 25.26.)


(У свему овоме има и духовних лекција, наравно, јер смо сви ми 'нечисти' и потребно је нас опрати од греха - види Псалам 51: 7; Јованово Јеванђеље 13: 8; Посланица Ефежанима 5: 25.26.)


Kada je govorio učenicima o događajima koji su prethodili njegovom povratku, Isus je naveo bolesti ili kuge kao jedan od mnogih znakova koji će se pojaviti za to vreme " i biće žalosno vreme, kakvog nije bilo otkako je naroda do tada" (Danijel 12: 1):

I zemlja će se tresti vrlo po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu.” (Lukino Jevanđelje 21:11)


Када је говорио ученицима о догађајима који су претходили његовом повратку, Исус је навео болести или куге као један од многих знакова који ће се појавити за то време " и биће жалосно време, каквог није било откако је народа до тада" (Данијел 12: 1):

“И земља ће се трести врло по свету, и биће глади и помори и страхоте и велики знаци биће на небу.” (Лукино Јеванђеље 21:11)


Svaka patnja je neprijatna, a oni s voljenim osobama koji su pogođeni ovim virusom ili sami pogođeni, njima je potrebna naša simpatija i pomoć.


Свака патња је непријатна, а они с вољеним особама који су погођени овим вирусом или сами погођени, њима је потребна наша симпатија и помоћ.


Ali poruka Gospoda Isusa je da verni vernici se ne trebaju brinuti kao i drugi. Nismo imuni od ove infekcije, ali znamo da možemo verovati u Božji plan za rešavanje bolesti i patnje - kada se Isus vrati da uspostavi Kraljevstvo Božje na zemlji. Ako smo krštenjem (uranjanjem) u Isusa isprani, po njegovom povratku daće nam novi život - život bez patnje i bolesti.


Али порука Господа Исуса је да верни верници се не требају бринути као и други. Нисмо имуни од ове инфекције, али знамо да можемо веровати у Божји план за решавање болести и патње - када се Исус врати да успостави Краљевство Божје на земљи. Ако смо крштењем (урањањем) у Исуса испрани, по његовом повратку даће нам нови живот - живот без патње и болести.


Posetite naše veb stranice za dodatne informacije o Kristodelfijancima. Na njima ćete naći svakodnevne planove za čitanje Biblije i moći preuzeti letke o našim verovanjima, koji su utemeljeni na čitanju Reči Božje.


Посетите наше веб странице за додатне информације о Кристоделфијанцима. На њима ћете наћи свакодневне планове за читање Библије и моћи преузети летке о нашим веровањима, који су утемељени на читању Речи Божје.


Na srpskom jeziku: www.cbm4yu.com

Na mađarskom jeziku: www.cbmhu.org


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page